Pokryvnatec Schreberův

Pokryvnatec Schreberùv

Entodon schreberi

syn. trávník Schreberùv – Pleurozium schreberi

Øád: rokytotvaré (Hypnales)

Èeleï: pokryvnatcovité (Entodontaceae)

 

Lodyžky jsou až 15 cm vysoké, vystoupavé, pravidelnì dvouøadì zpeøenì vìtvené, vìtve u špièky zpìt ohnuté. Lístky jsou støechovitì uspoøádané, velmi vyduté, široce vejèité, naspodu ohrnuté. Lístky na vìtvích jsou menší než na lodyžkách. Je dvoudomý, jen místy plodný. Pak se na samièích rostlinkách vytváøí tenký, zprohýbaný èervený štìt s podlouhlou, zakøivenou tobolkou. Roste nejen v jehliènatých a smíšených lesích, ale i na loukách, na travnatých svazích a na skálách.