Pomněnka lesní

Pomnìnka lesní

Myosotis sylvatica

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Dvouletá nebo vytrvalá, až pùl metru vysoká bylina, svìže zelená, mìkce odstále chlupatá, zpravidla hustì. Lodyhy pøímé, oblé, s listy obvejèitými až kopinatými. Vijany husté, vøetena odstále chlupatá; kalich naspodu s hojnými háèkovitými chlupy, kratší než stopky, za plodu uzavøený. Koruny s okrajem plochým, pøes 5 mm v prùmìru, blankytnì modré, v ústí nažloutlé. Tvrdky lesklé, èernohnìdé. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste dost hojnì v lesích a na loukách od nížin do hor; nìkdy se pìstuje pro ozdobu. Pøíbuzná pomnìnka bahenní (M. scorpioides, syn. M. palustris) má lodyhu hranatou a kalich pøitiskle chlupatý, dìlený jen do jedné tøetiny; roste u potokù, v pøíkopech a na vlhkých loukách.