Pomněnka rolní

Pomnìnka rolní

Myosotis arvensis

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Dvouletá, zøídka jednoletá, až 40 cm vysoká bylina, odstále šedavì chlupatá, s lodyhami pøímými nebo vystoupavými. Listy obkopinaté, velmi chlupaté. Vijany bez listenù, husté; kvìty na odstálých stopkách. Kalich pøes polovinu rozdìlený v kopinaté cípy, odstále chlupatý, pøi stopce s háèkovitými chlupy. Koruna drobná, temnì modrá. Tvrdky tmavohnìdé, lesklé. Kvete od srpna do øíjna. Roste podél cest a na loukách, rumištích, písèinách, úhorech a jako plevel na polích. Pøíbuzná pomnìnka rùznobarvá (M. discolor, syn. M. versicolor) má plodní stopky kratší než kalich a koruny zabarvené podle rozkvétání od žluté pøes èervenou a modrou až po fialovou.