Porostnice mnohotvárná

Porostnice mnohotvárná

Marchantia polymorpha

 

Øád: porostnicotvaré (Marchantiales)

Èeleï: porostnicovité (Marchantiaceae)

 

Stélka lupenitá, široce pentlicovitá a vidliènatì vìtvená; k podkladu je pøidržována pøíchytnými vlákny. Na svrchní stranì jsou nápadná kosoètvereèná políèka – vzdušné komùrky, v jejichž støedu je po jednom dýchacím otvùrku. Dvoudomá rostlina s pohlavními orgány na stopkatých terèích; samèí terèe jsou nepravidelnì laloènaté, samièí terèe mají podobu vícepaprsèité hvìzdièky. Vegetativnì se rozmnožuje zvláštními tìlísky ukrytými v mìlkých pohárcích. Vytváøí tmavozelené povlaky všude na vlhkých místech; nápadný je její výskyt na spáleništích. Roste od nížin do hor na výsluní i v polostínu.