Prásivka Sedivá

Prášivka šsedivá

Bovista plumbea

Øád: houby bøichatkotvaré (Geastrales,

syn. Gasteromycetales)

Èeleï: pýchavkovité (Lycoperdaceae)

 

Mladé plodnice témìø kulovité, svrchu ponìkud zmáèklé, na povrchu bìlavé, uvnitø èistì bílé; zralé tmavošedé, vyplnìné hnìdým vlášením s výtrusy, které pøi zmáèknutí plodnice vylétají oválným otvorem na temeni. V létì a na podzim je to hojná houba travnatých míst, okrajù luk, pastvin a okrajù lesù, od nížin do hor. Mladé plodnice jsou jedlé, jemné chuti.