Prha horská

Prha horská

Arnica montana

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až pùl metru vysoká bylina s oddenkem dlouze plazivým. Lodyhy pøímé, žláznatì pýøité, jen s nìkolika úbory. Pøízemní listy v rùžici, vejèité, celokrajné, lodyžní vstøícné, vejèité až kopinaté. Zákrovní listeny kopinaté, kvìty oranžovì žluté, støedové trubkovité, okrajové jazykovité: nažky chmýrnaté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste na loukách, lesních svìtlinách a okrajích rašeliniš od pahorkatin do hor, hlavnì ve vyšších polohách západních Èech. Rostlina chránìná, známá také jako léèivka pod jménem “arnyka”.