Protěž alpská

Protěž alpská

Leontopodium alpinum

syn. Gnaphalium leontopodium

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá bylina, až 20 cm vysoká, hustì bìloplstnatá. Lodyhy pøímé, jednoduché, øídce listnaté. Pøízemní listy v rùžici, obkopinaté, øapíkaté, celokrajné, lodyžní støídavé, podlouhle obkopinaté. Drobné polokulovité úbory shlouèené na konci lodyh do strboulù, podepøených hvìzdicovitì rozloženými, kopinatými, bìloplstnatými, nestejnì velkými listy; kvìty drobné, nažloutle bìlavé. Kvete od èervna do záøí. Roste na vápencových skálách a holích v Karpatech. Pøísnì chránìná rostlina. Také této známé ozdobì vysokých hor støední Evropy se vrací i v odborné literatuøe její jméno, pod kterým byla známa jako symbol horolezcù, a nevžité jméno plesnivec je už opomíjeno.