Protěžec lesní

Protěžec lesní

Gnaphalium sylvaticum

syn. Omalotheca sylvatica

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až pùl metru vysoká bylina. Lodyhy pøímé, jednoduché, hustì listnaté. Listy jednožilné, celokrajné, svrchu pýøité nebo olysalé, na rubu šedoplstnaté, dolní kopinaté, horní až úzce èárkovité. Drobné úbory po nìkolika v úžlabí horních listù; zákrovní listeny svìtle hnìdì lemované. Kvìty drobné, úzce trubkovité, hnìdavé. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì ve svìtlých lesích, na pasekách a vøesovištích od nížin do hor. V horských oblastech je dosti hojný podobný protìžec horský (G. norvegicum) s listy trojžilnými a po obou stranách plstnatými.