Prstnatec májový

Prstnatec májový

Dactylorhiza majalis

syn. Orchis latifolia, O. majalis

Øád: vstavaèokvìté (Orchidales)

Èeleï: vstavaèovité (Orchidaceae)

 

Vytrvalá, až pøes pùl metru vysoká bylina s hlízami až prstnatì dìlenými. Lodyhy pøímé, duté; listy podlouhle vejèité až kopinaté, krátce pochvaté, tmavì zelené, zpravidla èervenohnìdì skvrnité. Kvìtní klas hustý; kvìty fialovì nachové, zøídka èervenavé nebo bìlavé, vnìjší lístky okvìtí skvrnité, pysk nachovì èervený, trojlaloèný, ostruha kratší než semeník. Kvete od kvìtna do èervence. Roste zatím dosti hojnì až roztroušenì na vlhkých loukách od nížin do podhùøí, ale místy již vymizel, pøestože je to rostlina jako ostatní prstnatce pøísnì chránìná.