Prutník stříbřitý

Prutník støíbøitý

Bryum argenteum

 

Øád: prutníkotvaré (Bryales)

Èeleï: prutníkovité (Bryaceae)

 

Drobný mech, tvoøící svìtle zelené až støíbøitì bílé lesklé polštáøky. Lodyžky jsou jen 1 – 2 cm vysoké, s lístky vejèitými a špièatými. Nicí tobolka je èervená, podlouhle válcovitá až vejèitá s malým hrotitým víèkem. Krátký, asi 1 cm dlouhý štìt je také èervený. Roste od nížin do podhùøí, ale èastìjší je v nižších polohách na zdech, na skálách, pøi cestách mezi dlaždicemi a na podobných místech.