Prvosenka vyšší

Prvosenka vyšší

Primula elatior

Øád: prvosenkokvìté (Primulales)

Èeleï: prvosenkovité (Primulaceae)

Bylina velmi podobná prvosence jarní. Obecnì se oba druhy nerozlišují a bývají nazvány spoleènì “petrklíè”. Listy v pøízemní rùžici má ménì svraskalé, na rubu šedozelené, vejèité, nepravidelnì vroubkované. Kvìty na stopkách o málo delších. Kalich k trubce korunní pøitisklý; koruny nevonné, sírovì žluté, s lemem na okraji plochým. Trubka korunní až dvakrát delší než pìtizubý kalich, zuby kopinaté, dlouze zašpièatìlé. Tobolky válcovité, delší než kalich. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste dost hojnì v listnatých lesích, v køovinách a na vlhèích loukách od pahorkatin do hor. Chránìná rostlina.