Pryskyřník omějolistý

Pryskyøník omìjolistý

Ranunculus aconitifolius

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

Vytrvalá, statná, až pøes 1 m vysoká bylina s krátkým oddenkem a bohatì vìtvenou lodyhou. Pøízemní listy dlouze øapíkaté, dlanitì pìtidílné, postranní úkrojky dvoulaloèné, všechny hluboce pilovité; lodyžní jsou podobné pøízemním, vìtšinou pøisedlé. Korunní lístky bílé, pìtièetné, nehetnaté, nažky krátce zobánkovité. Kvete od kvìtna do srpna. Roste v horských lesích, kolem potokù i v kosodøevinì. Jako vìtšina pryskyøníkù je jedovatý.