Psárka luční

Psárka luèní

Alopecurus pratensis

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

Vytrvalá, až 1 m vysoká tráva s oddenkem krátce výbìžkatým. Stébla zpravidla pøímá, hladká. Èepele ploché, na líci drsné. Lichoklas hustý, válcovitý; kvìty kratièce stopkaté, po tøech až šesti. Plevy špièaté, pøes jednu tøetinu srostlé, na zeleném kýlu hustì brvité, èasto naèervenalé, plucha témìø stejnì dlouhá jako plevy, s dlouhou kolénkatou osinou. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste velmi hojnì na vlhèích loukách od nížin do hor, místy obecnì. Pøíbuzná psárka plavá (A. aequalis) má prašníky bìlavé, po vypylení oranžovì èervené. Roste na podobných místech, ale i na bøezích vod, nìkdy i v mìlkých vodách. Není však tak cennou pícninou jako pøedešlý druh, který bývá i pøiséván na louky.