Ptaèinec velkokvìtý

Ptaèinec velkokvìtý

Stellaria holostea

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: ptaèincovité (Alsinaceae)

Vytrvalá, øídce trsnatá bylina s plazivým oddenkem a pøímými, až 30 cm vysokými ètyøhrannými lodyhami. Listy svìtle zelené, úzce kopinaté, zašpièatìlé, vstøícné, na rubu a na okraji drsné, odstálé. Kvìtenství øídká, vidlanovitá. Korunní lístky bílé, velké, až dvakrát delší než kalich, témìø do poloviny dvouklané. Kvete od kvìtna do záøí. Roste dost hojnì v hájích a køovinatých stráních od nížin do pahorkatiny. Pøíbuzný ptaèinec prostøední (S. media), “žabinec”, má kvìty menší, lístky korunní stejnì dlouhé jako kalich. Je to bìžný plevel v zahradách.