Ptačí zob obecný

Ptačí zob obecný

Ligustrum vulgare

Øád: olivovníkokvìté (Oleales)

Èeleï: olivovníkovité (Oleaceae)

Vìtšinou keø se zelenohnìdými lysými vìtvemi. Listy opadavé nebo pøezimující, vstøícné, krátce øapíkaté, podlouhle kopinaté, celokrajné, vìtšinou špièaté, zelené, na podzim èervenající. Kvìty v koncových pøímých latách; koruny pøevážnì bílé, nálevkovité. Plodem je leskle èerná bobule. Kvete v èervnu a èervenci. Roste v køovinatých stráních, pobøežních houštinách a pøi okrajích lesù v nižších polohách teplejších oblastí. Pìstuje se pro ozdobu, zejména k výsadbì do støíhaných plotù podobnì jako další druhy. Bobule nejedlé, pro dìti mohou být i jedovaté.