Puškvorec obecný

Puškvorec obecný

Acorus calamus

 

Øád: áronokvìté (Arales)

Èeleï: áronovité (Araceae)

 

Vytrvalá, pøes 1 m vysoká bažinná, øídce trsnatá bylina s oddenkem tlustým, nápadnì vonným. Listy dvouøadé, meèovité, èárkovité. Lodyhy trojhranné, listen podobný listu pokraèuje ve smìru lodyhy. Kvìty ve zdánlivì postranní palici, drobné, s okvìtím šestièetným, žlutozeleným; plody ve støední Evropì nedozrávají. Kvete v èervnu a èervenci. Roste u vod od nížin do podhùøí, èasto pospolitì. Pùvodní ve východní Indii, do Evropy zavleèený a zdomácnìlý.