Puchýřník křehký

Puchýøník køehký

Cystopteris fragilis

 

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: papratkovité (Athyriaceae)

 

Z krátkého oddenku vyrùstají dlouze øapíkaté, až 40 cm vysoké listy. Køehké tmavohnìdé øapíky jsou zpravidla kratší než dvakrát zpeøené èepele, s úkrojky hluboce laloènatými a zubatými; nejspodnìjší pár lístkù je kratší než sousední pár. Kupky výtrusnic jsou ve dvou øadách blíže výkrojkùm. Výtrusnice jsou vejèitì kopinaté, dlouze špièaté, dozrávají od èervna do záøí. Roste velmi hojnì na vlhèích skálách a sutích, hlavnì ve stinných lesích, ale též ve štìrbinách zdí, od nížin až vysoko do hor.