Pupava bezlodyzná

Pupava bezlodyžná

Carlina acaulis

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

Vytrvalá bylina s lodyhou velmi zkrácenou, jen nìkolik centimetrù vysokou, zøídka vyšší, a s jediným velkým úborem. Listy v pøízemní rùžici, peøenoklané, nestejnì ostnitì zubaté. Úbory pøes 15 cm v prùmìru; zákrovy ploché, vnìjší listeny listenovité, vnitøní èárkovité, svrchu støíbrolesklé, na rubu žlutavé, pøi oslunìní hvìzdicovitì rozložené, za vlhka sbalené. Kvìty trubkovité, bìlavé; nažky chmýrnatì pérovité. Kvete od èervence do záøí. Lùžko úborù je jedlé a døíve bývalo oblíbenou pochoutkou dìtí. Roste roztroušenì na suchých pastvinách, stráních a kamenitých svazích od nížin do pøedhùøí, místy chybí.