Pupava obecná

Pupava obecná

Carlina vulgaris

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Dvouletá, až 50 cm vysoká bylina s lodyhami pøímými, zpravidla s nìkolika úbory. Listy na rubu pavuèinatì vlnaté, pozdìji olysalé, tuhé, podlouhle kopinaté, na okraji hustì ostnité, pøízemní v rùžici, lodyžní srdèitì pøisedlé, nejvyšší pøecházejí v nahlouèené listeny. Úbory polokulovité, vnitøní zákrovní listeny slámovì žluté, rozložené. Kvìty žlutavé, na špièce èervenavé; nažky krátce chmýrnaté. Kvete od èervence do záøí. Roste na suchých stráních a ve svìtlých lesích od nížin do hor.