Rákos obecný

Rákos obecný

Phragmites australis

syn. Ph. communis

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

Vytrvalá, velmi statná, až 4 m vysoká tráva s oddenkem dlouze plazivým. Stébla tlustá, šedozelená, pevná. Listy jalových výhonkù nápadnì dvouøadé. Èepele ploché, znenáhla zašpièatìlé, na rubu drsné a pøitisklé chlupaté; místo jazýèku vìneèek bìlavých chloupkù. Laty velké, husté, bohaté; klásky šedé až nafialovìle hnìdé, osy kláskù leskle, hedvábitì dlouze chlupaté. Plevy nestejné, pluchy zašpièatìlé, bezosinné. Kvete od èervence do záøí. Roste velmi hojnì na vlhkých loukách, bažinách a kolem vod, èasto pospolitì a místy vytváøí rozsáhlé rákosiny.