Réva vinná

Réva vinná

Vitis vinifera

 

Øád: øešetlákokvìté (Rhamnales)

Èeleï: révovité (Vitaceae)

 

Popínavý keø se støídavými, dvouøadì uspoøádanými listy; proti nejhoøejším vyrùstají vìtvené úponky. Listy jsou dlouze øapíkaté a hluboce dlanitì laloènaté, laloky zubaté. Drobné oboupohlavné, pìtièetné kvìty jsou sestaveny v hustých latách; koruny jsou na vrcholu èepièkovitì srostlé a pøi rozkvìtu opadávají. Dvouplodolistový pestík má naspodu žláznatý val; plodem je rùznobarevná, ojínìná nebo žlutozelená bobule se dvìma semeny. Tato prastará kulturní plodina se pìstovala nejprve snad v Malé Asii a Egyptì, pozdìji v antickém Øecku, odtud se réva dostala do tehdejšího Øíma. Øímané ji pøinesli do svých kolonií v jižní Evropì, do jižní Francie i do støední Evropy. Dnes se pìstuje v nejteplejších oblastech v øadì odrùd pro lahodné ovoce – vinné hrozny, poskytující èerstvé i sušené bobule (rozinky), rozlièná vína, destilací z nich koòak, ale také vinný ocet a hroznový cukr. Pøíbuzný loubinec pìtilistý (Parthenocissus quinquefolia) se s dalšími americkými i asijskými druhy bìžnì pìstuje ke krytí besídek i zdí pod jménem “psí víno”; na rozdíl od révy vinné má koruny na vrcholu volné, rozevøené.