Růže šípková

Rùže šípková

Rosa canina

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Nejznámìjší a nejhojnìjší z mnoha støedoevropských rùží. Je to statný keø s pøevislými ostnitými vìtvemi. Listy jsou pìti- až sedmijaømé, øapíky i listy lysé, lístky vejèité až elipsovité, ostøe pilovité. Kvìty jsou jednotlivé èi po nìkolika málo na koncích vìtví. Kališní lístky jsou na okraji žláznaté, vnìjší zpravidla døípené. Koruny jsou svìtle rùžové až bìlavé, jedlé šípky vejèitì kulovité až protáhle vejèité, èervené. Kvete od kvìtna do èervence. Roste v køovinách, na stráních, mezích a okrajích lesa od nížin do podhùøí. Podobná rùže køovištní (R. dumetorum) má lístky i øapíky chlupaté.