Růže alpská

Rùže alpská

Rosa pendulina

syn. R. alpina

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Rozložitý keø s pøevislými vìtvemi, øídce porostlými jemnými trny; horní vìtve jsou vìtšinou beztrnné.  Listy jsou sedmi  až jedenácti jaømé , lístky podlouhle elipsovité, dvakrát ostøe dlouze pilovité, svrchu tmavozelené, na rubu roztroušenì chlupaté. Kvìty jsou jednotlivé, zøídka po nìkolika na dlouhých stopkách. Kališní lístky jsou celokrajné, koruna èervená; jedlé šípky jsou lahvovité, pøevislé, èervené. Kvete od kvìtna do èervence. Roste v podhorských a horských lesích, na pahorkatinì v køovinatých stráních a v údolích øek.