Rašeliník člunkolistý

Rašeliník člunkolistý

Sphagnum palustre

 

Øád: rašeliníkotvaré (Sphagnales)

Èeleï: rašeliníkovité (Sphagnaceae)

 

Jako vìtšina rašeliníkù je svìtlobytný. Tvoøí mìkké bìlavé až modravì zelenavé koberce. Vìtšinou jednoduché lodyžky jsou 10 – 40 cm vysoké; èastìji než u jiných rašeliníkù se na jejich vrcholku tvoøí vejèité tobolky s výtrusy na kratièkých štìtech. Všechny rašeliníky mají význam pøi tvorbì rašeliny.