Rdesno hadí kořen

Rdesno hadí koøen

Polygonum bistorta

syn. Bistorta major

Øád: rdesnokvìté (Polygonales)

Èeleï: rdesnovité (Polygonaceae)

 

Vytrvalá bylina s tlustým oddenkem a lodyhami až 1 m vysokými, jednoduchými. Listy podlouhle vejèité, špièaté, na okraji drobnì vroubkované až celokrajné, lodyžní srdèitì pøisedlé, pøízemní køídlatì øapíkaté. Lichoklasy jednotlivé, husté; kvìty svìtle rùžové, zøídka bìlavé. Kvete od kvìtna do èervence. Roste dost hojnì na vlhkých loukách, slatinách a nivách od pahorkatiny až vysoko do hor. Rdesno èervivec (P. persicaria) má listy èasto s velkou, tmavì èervenohnìdou pùlmìsíèitou skvrnou.