Rdesno ptačí

Rdesno ptaèí

Polygonum aviculare

 

Øád: rdesnokvìté (Polygonales)

Èeleï: rdesnovité (Polygonaceae)

 

Lidovì “truskavec”. Zpravidla jednoletá poléhavá bylina s lodyhami vìtvenými, až pùl metru dlouhými, kobercovitì rozloženými. Listy podlouhlé až kopinatì èárkovité s blanitými palisty srostlými v botku, vìtšinou roztøepenou. Kvìty zpravidla jednotlivé nebo po dvou až pìti v úžlabí listù; okvìtí bìlavé nebo narùžovìlé, velmi drobné, za plodu èervenavì nachové. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste hojnì na písèinách, polích, ušlapaných cestách od nížin do pahorkatiny; místy obecnì.