Rdest vzplývavý

Rdest vzplývavý

Potamogeton natans

 

Øád: rdestokvìté (Potamogetonales)

Èeleï: rdestovité (Potamogetonaceae)

 

Vytrvalá vodní rostlina s lodyhou až 150 cm dlouhou. Listy dlouze øapíkaté, elipsovité, špièaté, u øapíku témìø srdèité, horní vìtšinou vzplývající. Kvìty drobné, bez okvìtí, v pøímých, nad hladinu vyènívajících válcovitých klasech; spojidla prašníkù s korunovitými pøívìsky. Kvete od èervna do srpna. Roste velmi hojnì ve stojatých a pomalu tekoucích vodách z nížin do podhùøí, místy obecnì. Velmi hojný je také rdest kadeøavý (P. crispus), èasto zarùstající celou hladinu svými kadeøavými a ponoøenými listy.