Rebricek obecný

Rebricek obecný

Achillea millefolium

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 50 cm vysoká bylina. Lodyhy pøímé, v kvìtenství hustì vìtvené, bohatì listnaté. Listy dvakrát zpeøené, úkrojky èárkovitì kopinaté, témìø do poloviny rozložené, vøeteno jen na vrcholu ponìkud zubaté. Drobné úbory v husté, chocholiènaté latì. Støedové kvìty špinavì bílé, jazykovitých nejvýše pìt, a to bílých nebo svìtle rùžových, jazyky dvakrát kratší než zákrov. Kvete od èervna do øíjna. Roste velmi hojnì na loukách, pastvinách, skálách, pasekách a podél cest od nížin do hor, místy obecnì. Léèivá rostlina. Mladé listy jsou èastým krmivem pro kuøata a housata.