Rez travní

Rez travní

Puccinia graminis

 

Øád: rzi (Uredinales)

Èeleï: rzi (Pucciniaceae)

 

Parazituje jednak na obilí, jednak na døišálu. Rezavá ložiska prášivých výtrusù jsou na spodní stranì listù døišálu, výtrusy jsou rozšiøovány vìtrem na obilniny nebo jiné trávy, kde vyklíèí. Na listech tìchto rostlin se ve vegetaèní dobì tvoøí tzv. letní výtrusy; tìmi se rez v létì šíøí a vyvolává infekci na zdravých rostlinách. Koncem vegetaèní doby vznikají èerná ložiska zimních výtrusù; pøezimují a na jaøe pøíštího roku vyklíèí v ètyøbunìèné vlákénko (bazidii) se stopkatými výtrusy, které jsou roznášeny vìtrem a mohou opìt nakazit listy døišálu. Posloupnost tvorby rùzných výtrusù a støídání hostitelù jsou pøísnì zákonité a pro mnohé druhy rzí velmi charakteristické.