Rezeda žlutá

Rezeda žlutá

Reseda lutea

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: rezedovité (Resedaceae)

 

Jednoletá až vytrvalá bylina, s lodyhami pøímými, zpravidla nevìtvenými, až pùl metru vysokými. Listy jednoduše až dvakrát trojdílné, s úkrojky èárkovitì podlouhlými, lysými, na okraji drsnými. Kvìty v hustých hroznech, za plodu se prodlužující, žlutozelené, šestièetné; horní korunní lístek trojlaloèný. Tobolky pøímé. Kvete od kvìtna do záøí. Zdomácnìlá podél cest, na sutích, náspech a stráních, na rumištích a jako plevel na vinicích v nižších polohách teplejších oblastí. Odpradávna se v zahrádkách pìstuje jako vonièka severoafrická rezeda vonná (R. odorata) s listy témìø nedìlenými; horní korunní lístek je døípený a plody pøevislé.