Rožec obecný

Rožec obecný

Cerastium holosteoides

syn. C. vulgatum, C. caespitosum

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: ptaèincovité (Alsinaceae)

 

Vytrvalá trsnatá bylina, až 40 cm vysoká, s vystoupavými kvìtonosnými lodyhami a hustì listnatými jalovými výbìžky. Listy podlouhle vejèité, tupì špièaté, krátce chlupaté. Kvìtenství nahlouèená, listeny bylinné. Korunní lístky o málo delší než kalich, malé, bílé, dvoudílné. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste hojnì na suchých loukách a travnatých stráních od nížin do hor. Na skalkách se nìkdy pìstují bìloplstnaté jihoevropské druhy s velkými kvìty, napø. rožec plstnatý (C. tomentosum) aj.