Rožec rolní

Rožec rolní

Cerastium arvense

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: ptaèincovité (Alsinaceae)

 

Vytrvalá, øídce trsnatá bylina, až 30 cm vysoká, lodyhy èetné, zpola plazivé nebo vystoupavé, s plazivými výhonky a úžlabními listovými svazeèky. Listy podlouhlé až èárkovitì kopinaté, špièaté, chlupaté, nejvyšší pár oddálený. Kvìtenství øídká, vidlanovitá, listeny suchomázdøitì lemované. Kališní lístky chlupaté a bìlomázdøitì lemované; korunní lístky až dvakrát delší než kalich, velké, bílé, dvouklané. Kvete od dubna do èervence. Roste dost hojnì na mezích a suchých stráních od nížin do hor.