Rohozub nachový

Rohozub nachový

Ceratodon purpureus

 

Øád: dvouhrotcotvaré (Dicranales)

Èeleï: útlovláskovité (Ditrichaceae)

 

Lodyžky má vzpøímené, øídce listnaté, vìtšinou vidliènatì vìtvené. Lístky jsou vejèitì kopinaté, v horních dvou tøetinách na okraji ohrnuté, za sucha zkroucené. Štìt je leskle temnì èervený s vychýlenou až vodorovnou tobolkou; èepièka pøesahuje z víèka pøes polovinu tobolky. Roste hojnì od nížin do hor na rùzných podkladech, na pasekách, písèitých pùdách a skálách.