Rojovník bahenní

Rojovník bahenní

Ledum palustre

 

Øád: vøesovcokvìté (Ericales)

Èeleï: vøesovcovité (Ericaceae)

 

Keøík s pøímými vìtvemi a nápadnou koøennou vùní. Mladé vìtve rezavì chlupaté. Listy støídavé, pøisedlé, èárkovité až široce kopinaté, celokrajné, na okraji podvinuté, kožovité, vytrvalé, na rubu rezavì plstnaté. Kvìty vonné, v okolících, bílé; plod je nicí tobolka. Kvete od kvìtna do èervence. Roste na rašeliništích, mechatých skálách a pøi okrajích vlhkých lesù od nížin do podhùøí. Vyhýbá se vápencovým pùdám. Je jedovatý, døíve se používal proti molùm. Místy dnes již vyhuben; chránìná rostlina.