Rokytník skvìlý

Rokytník skvìlý

Hylocomium splendens

 

Øád: rokytotvaré (Hypnales)

Èeleï: rokytníkovité (Hylocomiaceae)

 

Lodyžky jsou až 20 cm vysoké, tuhé, 2 – 3krát zpeøené, nápadnì do plochy poschoïovitì rozložené. Lístky na lodyžkách jsou pøitisklé, støechovité, vejèitì podlouhlé, náhle zúžené v drobnou špièku, na okraji v horní tøetinì drobnì pilovité; ostatní jsou oválné, protažené v tenkou špièku a drobnì pilovité. Dvoudomý druh; samièí rostlinky s èerveným štìtem až 4 cm vysokým mají tobolky sklonìné, vejèité. Roste hlavnì ve smrkových lesích, ale také ve smíšených porostech s vtroušeným smrkem, dále na travnatých svazích, zarostlých skálách i loukách. Tvoøí vìtšinou rozsáhlé koberce. Èasto je plodný.