Rosnatka okrouhlolistá

Rosnatka okrouhlolistá

Drosera rotundifolia

 

Øád: rosnatkokvìté (Droserales)

Èeleï: rosnatkovité (Droseraceae)

 

Vytrvalá drobná bylina. Z pøízemní rùžice okrouhlých a masitých, naèervenalých dlouze øapíkatých a žláznatì chlupatých listù vyrùstá jeden až nìkolik stvolù, 10 – 20 cm vysokých, lysých, naèervenalých, s vijanem drobných pìtièetných kvìtù; plod je tobolka. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na rašelinných loukách a rašeliništích od nížin do hor. Je to rostlina pøísnì chránìná. Protože roste na stanovištích chudých na dusíkaté látky, získává chybìjící živiny z organických látek jako hmyzožravá rostlina. Dráždivé palièkovité žláznaté chlupy vyluèují lepkavou tekutinu sloužící k polapení hmyzu a trávicí žlázky vymìšují látky nutné k vstøebávání mìkkých èástí tìl drobného hmyzu.