Rostliny, které léčí,jejich sběr a použití

image

 

Rostliny, které léèí,jejich sbìr a použití

 

image

 

 

Andìlika lékaøská

vykopává  se celý koøenový systém .Obsahuje hlavnì silici a hoøèiny .Droga se svým úèinkem podobá puškvorci,a proto se též poèítá mezi hoøèinová aromatika,zevnì slouží jako pøísada do koupelí slabì dráždicích kùží.Nejèastìji se však používá jako žaludeèní prostøedek,tonikum,amarum a aromatikum. Dávkuje se 2 -2,5 g jednorázovì na maceraèní odvar.

Bedrník anýz

sbírají se zralé plody.Obsahují hlavnì silici,která má expektoraèní a spazmolytické úèinky a podporuje tvorbu mléka pøi kojení..Jednotlivá dávka drogy na zápar je 1,5g.Slouží též jako èichový a chuový korigens.Hojnì se používá i jako aromatické koøení.

Bedrník vìtší

sbírají se oddenky a koøeny, a to i bedrníku obecného.  Obsahuje hlavnì silici, tøíslovinu, hoøèiny a saponiny. Droga je mírnì expectorans, ale i stomachikum a pùsobí proti prùjmovì.Vodní nebo lihové výtažky se dávají do kloktadel pøi zanícení krku.Drogy jsou i koøením.

Benedikt lékaøský

sbírá se bylinná kvetoucí èást a list.Úèinné látky jsou tvoøeny hoøèinami, silicí, tøíslovinami a slizem.Droga slouží jako stomachikum a ke zvýšené tvorbì žluèi (dávky 0,5 –   2 g dennì na dva šálky). Užívá se zøídka sama, obyèejnì v kombinovaných  èajích.Není úplnì neškodná, dráždí napø.ledviny.

Bez èerný

sbírá se kvìt, popøípadì zralé plody.Hlavními obsahovými látkami v kvìtu jsou silice,flavonidy a jiné glykosidy, v plodech organické kyseliny,tøísloviny a barviva.Kvìtní droga má potopudný úèinek(jednotlivá dávka na  odvar nebo nálev je 1,5 g), uplatòuje se proto pøi chorobách z nachlazení, plody pùsobí na metabolismus a tvoøí složky odtuèòovacích èajù. Marmeláda se lidovì doporuèuje pøi neuralgii. Vyšší dávky drog jsou nežádoucí.

Blín èerný   +   (jedovatý )

sbírá se list,popøípadì na.Obsahuje prudce úèinné alkaloidy,obdobnì jako rulík zlomocný,pouze v menším množství.Tyto alkaloidy se uplatòují pøedevším pøi astmatu.Drogu a pøípravky z ní mùže pøedepsat  jen lékaø!

Brusnice borùvka

sbírají se listy a plody, obsahující tøísloviny, v listech ještì glukokyniny a v plodech barviva – antokyany. listy mají bìžný adstringentní úèinek a pro obsah glukokyninù tvoøí složku èaje proti cukrovce.Plod je výborné antidiaroikum (5 g na zápar nebo 2 pol.lžíce jako jednotlivá dávka ) a výtažky se v poslední dobì používají do pøípravkù upevòujících stìny cév, srdce a na zvýšení ostrosti zraku.

Bøíza bìlokorá

sbírají se listy.Hlavní obsahové látky tvoøí silice, flavonidy, tøísloviny a tvoøí proto èastou složku takových,popø. metabolických èajù.Jednorázová dávka na nálev je 1 – 2 polévkové lžíce.

Buøina srdeèník

sbírá se na v dobì kvìtu, která obsahuje glykosidy, hoøèiny, silici, alkaloidy aj. Obsahové látky pùsobí na srdeèní èinnost, mírnì snižují krevní tlak a jsou mírnì sedativní.Droga se kombinuje s podobnì úèinnými (napø. s hlohem ) a ve vyšších dávkách je jedovatá.

Celík zlatobýl

sbírá se kvetoucí na.Obsahuje zejména tøísloviny , saponiny,silici a hoøèiny, popø.flavonidy. Má mohutný moèopudný a tím i metabolický úèinek.V lidovém léèitelství se používá i pøi ekzémech, pøi tvoøení písku v moèi, zvìtšené pøedstojné žláze a zevnì k hojení ran a na výplachy.Denní dávka je do 15 g na nálev.

Èekanka obecná

sbírá se koøen a kvetoucí na. Obsahuje zejména hoøèiny a koøen i rezervní látku – inulín. Drogy mají mírný žluèopudný stomachický a celkovì metabolický úèinek. Bìžné dávky koøenu jsou  2 – 5 g na odvar a u nati 1 èajová lžièka na nálev 2 – 3 krát dennì.Drogy se  zøídka užívají samotné, ale v kombinacích.Z koøene se izoluje inulín a vyrábìjí se kávoviny.

Èesnek kuchyòský

léèebnì se zpracovávají èerstvé cibule. Pùsobí mnohostrannì blahodárnì pøedevším na celé trávicí ústrojí ( žaludek a støeva ), nièí støevní jedy, odstraòuje plynatost, zvýšuje tvorbu žluèi, má však také antisklerotické vlastnosti a snižuje krevní tlak.

Èesnek medvìdí

léèebnì se nìkdy uplatòuje na . Obsahuje glykosidicky vázanou silici se sírou – podobnì jako èesnek kuchyòský. Používá se pøi poruchách trávení,støevních zánìtech apod.

Divizna velkokvìtá

Sklízejí se kvìtní koruny .Obsahují hlavnì saponiny, sliz cukr a flavonoidy .Droga je velmi dobrá a mírnì expektorans; pomáhá hlavnì pøi suchém kašli a chøipkových onemocnìních. Jednotlivá dávka v nálevu nebo odvaru je 1,5 g. Tvoøí èastou složku zejména prsních èajù.

Dobromysl obecná

Sbírají se kvetoucí vrcholky, které obsahují hlavnì silici, tøísloviny a hoøèiny- Droga má slabý expektoraèní, choleretický a dezinfekèní úèinek. Bìžná dávka je 2 – 3 èajové lžièky na nálev . Používá se i na obklady a osvìžující koupele.

+ Døišál obecný

Sbírá se pøedevším kùra koøenù  a plody. Všechny èásti rostliny (kromì plodù) obsahují jedovaté alkaloidy (zejména berberin). Výtažky z kùry se zpracovávají ve farmaceutickém prùmyslu hlavnì na léky proti bolestivé menstruaci (jsou pøirozenì pouze na lékaøský pøedpis) a plody slouží jako zdroj vitaminu C.

Dub letní

Ve farmacii se uplatòuje mladá kùra. Obsahuje hlavnì tøísloviny a projevuje se jako výrazné adstringens, èehož se využívá hlavnì na koupele (2 polévkové lžíce kùry vaøit 15 minut v 500 ml vody), pøi hemeroidech, omrzlinách, bércových vøedech apod. Vnitønì se používá jen málo pøi prùjmových onemocnìních.

+ Durman obecný

Sbírají se listy a semena . Z obsahu prudce jedovatých alkaloidù jsou nejznámìjší hyoscyamin a skopulamin. V pøimìøených dávkách pùsobí pøíznivì na ústøední nervový systém, uvolòuje køeèe hladkého svalstva, ovlivòuje vyluèování žláz apod.Durman je jedna z našich nejjedovatìjších rostlin. Dávkování a pøípravky z drogy mùže pøedepsat pouze lékaø.

Fazol obecný

Pro farmaceutické úèely se sbírají žluté fazolové lusky bez semen.Hlavní obsahové látky tvoøí aminokyseliny, flavonoidy a glukokyniny, které snižují obsah cukru v krvi.Droga se proto uplatòuje v èajích jako pomocný lék pøi lehèích formách cukrovky a má i mírné diuretické úèinky.Jednorázová dávka je zpravidla jedna èajová lžièka.

Fenykl obecný

Sbírají se zralé plody . Obsahují hlavnì silici, která ovlivòuje èinnost sliznice dýchacích cest (sekretomotorikum), uvolòuje hleny a má karminativní efekt; zvyšuje též tvorbu mateøského mléka a èistá silice pùsobí protizánìtlivì. Jednorázová dávka je 1,5 g na nálev. Droga tvoøí i èichový a chuový korigens; patøí mezi koøení.

Heømánek pravý

Sbírají se kvìtní úbory s krátkou stopkou. Obsahují modrou silici (s chamazulénem a seskviterpeny), flavonoidy, oxykumariny, polyiny a sliz, popø. – i hoøèiny. Mají protizánìtlivé úèinky, pùsobí rovnìž proti køeèím, na pocení, proti vìtrùm;používají se na kloktání, pøi kožních onemocnìních a do koupelí, zejména dìtí. Jednorázová dávka na zápar je 1,5 g, pøi vnìjší aplikaci 3 g v 100 ml vody.

Hlaváèek jarní

Sbírá se kvetoucí na .Obsahuje hlavnì glykosidy úèinné na srdce a flavonoidy. Má podobnou úèinnost i jako náprstník pøi lehèí nedostateèné èinnosti srdce . Pùsobí i zklidòujícím zpùsobem, proto standardizované a prùmyslovì vyrábìné pøípravky se užívají i v klimakteriu. Drogu i léky musí pro specifické úèinky pøedepsat pouze lékaø.

Hloh obecný

Drogy poskytuje i hloh jednosemenný. Sbírají se kvìty, listy  i plody, nejèastìji však listy a kvìty. Úèinné látky tvoøí flavonoidy a hlohové kyseliny. Posilují zejména èinnosti srdce a pùsobí i uklidòujícím zpùsobem. Uplatòují se pøedevším v terapii u starších lidí pøi slabosti srdeèního svalu a na snížení krevního tlaku.

Hluchavka bílá

Sbírají se kvìty . Obsahují hlavnì silici, saponiny, tøísloviny, flavonoidy a biogenní aminy . Obyèejnì se používají jako adstringens, mucilaginózní expektorans, sedativum, hlavnì však pøi bolestivé menstruaci a v klimakteriu jako pomocný (adjuvaèní) prostøedek. Bìžná dávka je 2 èajové lžièky na šálek nálevu.

Hoøec žlutý

Vykopávají se starší koøeny i s oddenkem. Hlavní léèivé látky jsou glykosidické hoøèiny. Droga se proto používá hlavnì na podporu trávení (amarum); zvyšuje i vyluèování žluèi.Jednotlivá dávka ve formì odvaru nebo nálevu je 1 g-. V pøípravcích se èastìji kombinuje s podobnì úèinnými drogami.

Chmel otáèivý

Sbírají se chmelové hlávky pìstovaných rostlin a z nich se pøetøásáním získávají žlázky s lupulínem. Obsahují hlavnì hoøkou živici, silici a tøísloviny. Vyznaèují se antibakteriálním pùsobením, takže slouží jako konzervaèní látka (v pivu), a utišují nervové i pohlavní pøedráždìní. Pùsobí pøi nespavosti a v klimakteriu. Používají se hlavnì jejich výtažky.

Jableèník obecný

Sbírá se mladá kvetoucí na .Obsahuje zejména silici, hoøèiny a tøísloviny. Pùsobí žluèopudnì a expektoraènì. Bìžná jednotlivá dávka je 2 èajové lžièky. Lidovì se používá i zevnì na špatnì se hojící rány. Rozprášené èásteèky drogy dráždí sliznice.

Jalovec obecný

Sbírá se zralý plod.Hlavní obsahovou látku tvoøí silice, flavonoidy, popø. cukry . Plody pùsobí silnì moèopudnì pøímým dráždìním ledvin (proto je nesmìjí používat nemocní s ledvinovými chorobami), mají dezinfekèní úèinky a dráždí kùži. Jednorázová dávka na zápar je 0,5 g.

 

Jehlice trnitá

Sbírají se koøeny bez koøínkù . Obsahují hlavnì silici a flavonoidy, které se uplatòují na jejím výrazném moèopudném, popø. metabolickém úèinku Jednorázová dávka drogy na odvar je 1,5 g. Bìžnì tvoøí složku moèopudných, urologických a žluèníkových èajù. Nedoporuèuje se používat ve vyšších dávkách a delší dobu.

 

Jestøabina lékaøská

Sbírá se hojnì olistìná kvetoucí na. Hlavní obsahové látky tvoøí glukokininy a flavonoidy . Snižují hladinu cukru v krvi a droga se proto používá jako pomocný lék pøi cukrovce. Bìžné dávky jsou 2 èajové lžièky na pohár vody. Droga se kombinuje s podobnì úèinnými.

 

 

Jitrocel kopinatý

Z rostliny se sbírají listy  v dobì kvìtu. Obsahují pøedevším sliz, glykosidy a kyselinu køemièitou. Uplatòuje se hlavnì jako mucilaginózní expektorans pøi onemocnìní dýchacích orgánù (jednotlivá dávka na odvar nebo nálev je 1,5 g), do žluèopudných èajù a proti zánìtùm- Používá se rovnìž zevnì k hojení ran, na opuchliny apod. V lidovém léèitelství se pøikládají èerstvé èisté listy.

 

Jmelí bílé

Sbírá se na.Úèinné obsahové látky jsou peptidy. Snižují krevní tlak a ovlivòují látkový metabolismus. Zatím zjištìné dávky s proti nádorovým úèinkem jsou pøíliš toxické. Na tvoøí složku èajù a pøípravkù, kterých se užívá pøi zvápenatìní cév a pøi vysokém krevním tlaku. Jednotlivá dávka na macerát je 1 g, denní dávka je 5 g.Vyšší dávky mohou být toxické. Má se užívat pouze na doporuèení lékaøe.

 

Kapraï samec

Drogu tvoøí oddenky bez koøenù i s bázemi listù. Rostlina obsahuje florogluciny,které jsou zvl᚝ úèinné proti tasemnicím .Pro jejich jedovatost a pøípadné nepøíjemné vedlejší úèinky vhodnost použití mùže posoudit pouze lékaø.

 

Karabinec evropský

Sbírá se kvetoucí na .Obsahuje hlavnì glykosid lykopin, silici a tøísloviny . Droga snižuje ukládání jódu ve štítné žláze (má tyreostatické úèinky), a proto se používá v prùmyslovì vyrábìných pøípravcích proti strumì.

 

Kmín koøenný

Sbírají se zralé plody .Hlavní obsahová látka je silice. Droga slouží zejména jako karminativum (dávka: 1 èajová lžièka na nálev); v lidovém léèitelství se používá ke zvýšení tvorby mateøského mléka. Do pokrmù vyvolávajících nadýmání se dává již preventivnì (chléb, košáloviny apod.)

 

Kokoška pastuší tobolka

Sbírá se kvetoucí na, obsahující biogenní aminy a flavonoidy; další úèinné obsahové látky jsou ještì sporné. Droga se uplatòuje pøi rùzných stavech krvácení, pøi žaludeèních a støevních onemocnìních (denní dávka je 6 èajových lžièek na 2 šálky vody jako macerát) a její výtažky zevnì na ekzémy, opruzeniny apod. V lidovém léèitelství i jako diuretikum.

 

Komonice lékaøská

Sbírají se kvetoucí vršky . Obsahují hlavnì glykosidicky vázaný kumarin a melilotin.V terapii se využívá zejména protizánìtlivý a zmìkèující (zevní) úèinek. Droga se nìkdy dává do èajových smìsí jako èichový korigens. Komonice ve vyšších dávkách je jedovatá, ovlivòuje srážlivost krve, což mùže vyvolat vnitøní krvácení.

 

Konopice bledožlutá

Sbírá se kvetoucí na , a to všech u nás rostoucích druhù. Hlavní obsahové látky jsou køemièitany, saponiny a tøísloviny . Droga se uplatòuje jako složka plicních, expektoraèních, moèopudných, žaludeèních a metabolických èajù. Její bìžná dávka pøi bronchitidách je 3 èajové lžièky dennì na nálev.

 

Kontryhel žlutozelený

Sbírá se na .Obsahuje pøedevším tøísloviny, hoøèiny a trochu silice. Má slabý adstringentní, moèopudný a mírnì spasmolytický úèinek. Uplatòuje se pøedevším pøi žaludeèních a støevních onemocnìních, ale i v metabolických èajích (na hubnutí), proti cukrovce a zevnì na omývání hnisavých ran. Bìžná dávka je 4 èajové lžièky na šálek záparu 2 krát dennì (èaj se nesladí), zevnì 2 – 3 krát silnìjší nálev až odvar.

 

+ Konvalinka vonná

Sbírá se   kvetoucí na. Rostlina obsahuje glykosidy, ovlivòující èinnost srdeèního svalu.Speciální pøípravky se uplatòují jako srdeèní tonikum. Pouze na lékaøský pøedpis.

 

Kopr vonný

Léèebnì se uplatòují plody, jejichž hlavní obsahovou látku tvoøí silice s karvonem. Zvyšuje vyluèování žaludeèních šáv a pùsobí proti plynatosti (karminativnì). Bìžná dávka je 2 èajové lžièky na šálek. Plody lidovì slouží i jako expektorans a proti hemeroidùm.

 

Kopøiva dvoudomá

Sbírají se listy nebo na .Obsahuje tøísloviny, vitamín C, velké množství barviva (chlorofylu) a v pálivých chlupech kyselinu mravenèí. Droga má slabý moèopudný úèinek a v oficiální medicínì se pouze nìkdy pøidává jako adjuvans do èajù (napø. prsního). Jinak slouží k izolaci chlorofylu, který se používá v léèebné kosmetice a v ústních vodách. V lidovém léèitelství je použití velmi široké (nejznámìjší je pøi revmatismu a jako vlasové tonikum).

 

Kostival lékaøský

Sbírá se koøen, èastìji oznaèovaný jako Radix symhytii),èastìji oznaèovaný jako Radix consolidae. Obsahuje hlavnì purinový derivát alantoin, glykosidy, sliz a tøísloviny . Obsahové látky nejsou úplnì prozkoumány.Droga se zøídka uplatòuje vnitøní, vìtšinou slouží na podporu hojení ran a pøipisují se jí i úèinky na tvorbu kostí.

 

Kozlík lékaøský

Vykopávají se koøeny s oddenkem, obsahující silici, tøísloviny, alkaloidy a novìji objevené látky oznaèované jako valepotriáty . Droga se uplatòuje jako sedativní prostøedek pøi pøedráždìnosti, srdeèních tìžkostech nervového pùvodu a jako mírný prostøedek uspávací. (Jednotlivá dávka na nálev je 1,5 g). Více se zde uplatòuje lihový výtažek.

 

Krušina olšová

Sbírá se kùra, která se musí pro léèebné úèely na rok odležet (nebo zahøívat na 100°C jednu hodinu). Obsahuje glykosidicky vázané i volné antrachinony, které mají mírný a spolehlivý projímavý úèinek. Jednotlivá dávka kùry je 1 g na nálev. Droga má pøíznivé úèinky i na celkový metabolismus organismu a podporuje tvorbu žluèi. Èerstvá pùsobí dávení.

 

+ Kýchavice bílá

Drogu tvoøí oddenek s koøeny. Obsahuje hoøèiny a silnì toxické alkaloidy ovlivòující pøímo vazomotorické centrum a vyvolávající silný pokles krevního tlaku. Nìkteré z nich se uplatòují v prùmyslovì vyrábìných léèivých pøípravcích, které mùže pøedepsat pouze lékaø.

 

Libeèek lékaøský

Sbírá se oddenek i s koøeny, který obsahuje hlavnì silici. Na, používaná pøedevším v potravináøství (jako polévkové koøení), obsahuje i hoøèiny . Droga má dobrý moèopudný úèinek, v lidovém léèitelství slouží i pøi plynatosti, jako metabolikum, zevnì na inhalace a do koupelí. Bìžná denní dávka je jedna až neúplné dvì lžièky na nálev.

 

Lípa srdèitá

Sbírá se kvìtenství i s blanitým listenem. Obsahuje zejména sliz, tøísloviny, trochu silice a flavonoidy. Prùzkum drogy není ještì ukonèen. Drogu však uznává i oficiální medicína a je mimoøádnì oblíbena. Její jednotlivá dávka na nálev je 1,5 g. Kombinuje se do prsních, potopudných, projímavých, antisklerotických i metabolických (na zhubnutí) èajù. Je èastou složkou tzv. domácích èajových smìsí.

 

Len setý

Pro farmaceutické úèely se sbírají zralá semena z pìstovaných rostlin.Obsahují zejména mastný olej, sliz a kyanogenní glykosidy. Nahrubo drcená semena (2 polévkové lžíce) se uplatòují jako laxans; široké použití v kožním lékaøství má olej a výlisky (Semena lini pulveratum desoleatum) se používají na obklady.

 

Lékoøice lysá

Vykopává se koøen nebo výbìžky . Hlavní obsahové látky jsou triterpenové glykosidy (saponinového charakteru), cukry, flavonoidy a silice.Droga se uplatòuje pøi onemocnìních horních cest dýchacích (expektorans – sekretolytikum), ale i jako chuové korigens a novìji i pøi žaludeèních vøedech.Pøisuzují se jí i urèité hormonální úèinky. Jednotlivá dávka na nálev nebo odvar je 1,5 g. Nesmí se užívat trvale.

 

Lnice kvìtel

Sbírá se kvetoucí na.Obsahuje pøedevším flavonoidy a pektin; ostatní látky jsou v podstatì neznámé.Uplatòuje se pøíležitostnì jako moèopudný, potopudný a laxativní prostøedek, pøi hemeroidech (dávka 1 – 2 èajové lžièky na zápar jednorázovì), vìtšinou však pro své protizánìtlivé úèinky zevnì – v masti na hemeroidy, v mléce (20 g na 1/2 litru), na obklady apod.

 

Lopuch vìtší

Vykopávají se starší koøeny nekvetoucích rostlin, a to prakticky všech druhù lopuchu. Obsahové látky nejsou úplnì prozkoumány, je to však hlavnì sliz, silice a rezervní inulin. Nejznámìjší je olejový výtažek, používaný ve vlasové kosmetice, droga se však uplatòuje i v moèopudných, potopudných a žluèníkových èajích a pøi cukrovce. Její obvyklá dávka je 1 polévková lžíce na šálek odvaru.

 

+ Mák setý

Pro farmaceutické úèely se sbírá tzv. – makovina, tj. – prázdné zralé makovice zbavené semen, se stopkou nejvýše 10 cm. Slouží ve farmaceutickém prùmyslu k izolaci alkaloidù, zejména morfinu a kodeinu, který je složkou mnoha pøípravkù. Semena – mák – se zpracovávají v domácnostech, v potravináøském prùmyslu a izoluje se z nich mastný olej.

 

Maøinka vonná

Sbírá se na na zaèátku kvetení .Obsahuje hlavnì kumarinový glykosid, který pøi sušení uvolòuje pøíjemnou vùni, dále tøísloviny a hoøèiny. Používá se pøedevším zevnì – na obklady, do koupelí, na hnisavé rány apod. V lidovém léèitelství je maøinka známá hlavnì jako nervové sedativum. Je mírnì jedovatá.

 

Mateøídouška obecná

Na se sbírá v dobì kvìtu . Obsahuje pøedevším silici, tøísloviny a hoøèiny . Je významným aromatikem, pùsobí však i expektoraènì, spasmolyticky a mírnì dezinfekènì.Uplatòuje se u chorob dýchacích orgánù, pøi zánìtech moèových cest, poruchách trávení, zevnì jako kloktadlo a do koupelí.Bìžná dávka je 2 èajové lžièky na nálev.V èajích se èasto kombinuje 5 podobnì úèinnými drogami.

 

Meduòka lékaøská

Sbírá se list, popø. na .Droga obsahuje hlavnì silici, která má zklidòující a spasmolytické vlastnosti. Její úèinnost lze porovnat s heømánkem a s mátou. Jednotlivá dávka je 2 – 3 èajové lžièky na nálev.Uplatòuje se velmi dobøe i pøi migrénì, pøi lehkých stupních nespavosti apod. Meduòka je jednou z nejvíce používaných léèivých rostlin.

 

Medvìdice léèivá

Sbírají se listy, které obsahují fenolové glykosidy a tøísloviny. Glykosidy se štìpí zásaditì reagující moèí a pùsobí silnì antisepticky, droga se proto uplatòuje jako desificiens moèových cest, ale i jako metabolikum. Bìžná dávka na macerát je 1,5 g. Dávku není nutno zvyšovat a droga se neužívá dlouhodobì; její štìpné produkty nejsou totiž úplnì neškodné.

 

Meruzalka èerná

Pro farmaceutické úèely se sbírají listy, obsahující hlavnì tøísloviny, vitamin C, flavonoidy a silici. Listy mají mírnì moèopudné, dezinfekèní, potopudné a metabolické úèinky .Bìžná denní dávka na nálev je 4 èajové lžièky . V lidovém léèitelství se uplatòuje i pøi chorobách z prochladnutí a pøi èerném kašli u dìtí. Zralé plody jsou významným zdrojem vitamínù.

 

Mochna husí

Sbírá se kvetoucí na .Obsahuje pøedevším tøísloviny, hoøèiny a blíže neprozkoumané látky. Má mírnì spasmolytické úèinky, a proto se s oblibou používá pøi bolestivé menstruaci a jiných køeèových stavech. Bìžná jednorázová dávka je jedna èajová lžièka na nálev.Droga èastìji tvoøí složku èajù, a to i žluèníkových.

 

Mochna nátržník

Pøedmìtem sbìru jsou oddenky zbavené koøenù .Obsahují hlavnì tøísloviny, a proto mají adstringentní, resp. protizánìtlivý úèinek. Droga se uplatòuje hlavnì pøi prùjmových onemocnìních, která nejsou chorobnì podmínìného pùvodu.Její jednotlivá dávka na odvar je 1,5 g; nìkdy se droga podává i v prášku (na hrot nože). Pøi zánìtech sliznice v ústech se používá øedìná tinktura.

 

+ Náprstník èervený

Sbírají se listy s obsahem srdeèních, flavonových a saponinových glykosidù a slizu . Pøípravky z náprstníku v terapeutických dávkách upravují a ekonomicky vylepšují èinnost srdeèního svalu (kardiotonikum). Vhodnost podávání mùže posoudit jedinì lékaø.V terapii se uplatòují i jiné druhy náprstníku.

 

+ Ocún jesenní

Nejèastìji se používají semena, nìkdy hlízy. Celá rostlina obsahuje velmi jedovaté alkaloidy (nejznámìjší je kolchicin), které se z ní izolují. Kolchicin se užívá hlavnì pøi kloubovém revmatismu.Protože má vliv na dìlení bunìk, používá se i v zemìdìlské šlechtitelské praxi. Pro velkou toxicitu jej mùže pøedepsat pouze lékaø.

 

+ Omìj šalamounek

Sbírá se hlíza .Obsahuje, stejnì jako celá rostlina, prudce jedovaté alkaloidy, z nichž hlavní je akonitin. V terapii se pøedevším uplatòuje tinktura ve standardizovaných, prùmyslovì vyrábìných pøípravcích, jejichž užívání mùže pøedepsat pouze lékaø . Varujeme pøed svévolným použitím. Omìj je jednou z našich nejjedovatìjších rostlin.

 

Oøešák královský

Sbírají se hlavnì jednotlivé listy bez stopek .Obsahují pøedevším tøísloviny, silici a naftochinon juglon, který na vzduchu hnìdne. Listy se používají zejména pøi støevních a žaludeèních katarech, proti pocení a jako amarum. Jednotlivá dávka je jedna èajová lžièka na nálev. Známìjší jsou olejové výtažky jako vlasové kosmetikum a na opalování.

 

Ostružina maliník

Sbírají se mladé listy a zralé plody . Listy obsahují hlavnì tøísloviny a plody ovocné kyseliny a cukry. Droga pro svoji pøíjemnou chu v odvarech a mírnì metabolické pùsobení tvoøí složku mnoha èajù a jejich výtažky podstatu osvìžujících nápojù. Ze zralých plodù se vyrábí sirup, který se ve farmacii používá ke korigování chuti.

 

Ostružiník køovitý

Pro farmaceutické úèely se sbírají listy. Obsahují hlavnì tøísloviny. Droga pùsobí slabì adstringentnì a metabolicky, uplatòuje se pøi katarech trávicího ústrojí a jako složka èajù pøi cukrovce. Její denní dávka je 4 èajové lžièky na zápar. Šáva ze zralých plodù údajnì pùsobí pøíznivì pøi strumì.

 

Pelynìk èernobýl

Sbírá se kvetoucí na, která obsahuje zejména silici (v ní cineol i tujon). Má slabší úèinky než pelynìk pravý – nálev z jedné èajové lžièky se pije 2 – 3krát dennì na povzbuzení chuti k jídlu, pøi poruchách trávení apod. Ostatní v lidovém léèitelství uvádìné indikace mohou být nebezpeèné pro obsah toxického tujonu v silici.

 

Pelynìk pravý

Sbírají se šavnaté kvetoucí vrcholky a listy, obsahující pøedevším silici (v ní toxický tujon) a hoøèiny . Droga se uplatòuje hlavnì jako hoøký žaludeèní prostøedek tonikum, pøi chorobách žluèníku a v likérnictví (absint); jednotlivá dávka je 1 g na šálek nálevu. Ve vìtších dávkách je jedovatá a škodí nervovému systému.

 

Petržel zahradní

Pro farmaceutické úèely se sbírá koøen nebo i plod . Obsahují zejména silici a flavonoidy. Silice má silné moèopudné a dezinfekèní úèinky. Droga proto tvoøí èastou složku diuretických, urologických a metabolických (na zhubnutí) èajù. Jednotlivá dávka koøenu je 1 g na zápar . Rostlina je ve vìtších dávkách nebezpeèná pro tìhotné ženy.

 

Plavuò vidlaèka

Drogu tvoøí výtrusy – spory získané vytøásáním ze zralých klasù a èištìním. Obsahují hlavnì mastný olej. Uplatòují se ve farmacii jako konspergens (na poprašek pilulek a jiných pøípravkù, aby se neslepily) a v kožním lékaøství jako pøísada do zásypù.

 

Plicník lékaøský

Sbírá se kvetoucí na, která obsahuje hlavnì kyselinu køemièitou, sliz, saponin a tøísloviny. V oficiální medicínì se zøídka uplatòuje v expektoraèních èajích, více se používá v lidovém léèitelství (denní dávka je 5 g na nálev), a to i pøi onemocnìních moèových cest, pøi hemeroidech a zevnì na hojení ran a kožních vøídkù. Mladé listy se upravují na salát (hlavnì v Anglii).

 

Podbìl obecný

Sbírají se listy a kvìty .Úèinné látky tvoøí sliz, hoøèiny, v kvìtech barviva a v listech minerální látky. Drogy se uplatòují pøi chorobách dýchacích cest (zánìty prùdušek, astma) a zevnì na obklady (pøi opuchlinách, svalových a nervových bolestech).Bìžná jednorázová dávka je jedna polévková lžíce na nálev.

 

Popenec bøeèanovitý

Sbírá se kvetoucí na, která obsahuje hlavnì tøísloviny a silici. Dost èasto se používá pøi chorobách dýchacích cest (astma), sleziny, jater, jako moèopudná droga a proti prùjmu. Bìžná jednorázová dávka je jedna polévková lžíce na nálev . V lidovém léèitelství se používá i jako metabolikum, pøi bolestivém moèení a zevnì do kloktadel a na obklady.

 

Potoènice lékaøská

Sbírá se kvetoucí na .Obsahuje zejména hoøèièný glykosid a pùsobí mírnì žluèopudnì. Jako droga se zøídka uplatòuje, vìtšinou se používá ve formì èerstvé šávy – zejména v tzv. – jarních kùrách – pøièemž nìkdy dochází k pøedráždìní žaludeèní sliznice.

 

Prha arnika

Sbírají se kvìtní úbory a koøeny .Obsahuje hlavnì silici, triterpenové deriváty, flavonoidy, barviva, polyviny. Pro své protizánìtlivé a granulaèní vlastnosti se používá ve výtažcích nebo v tinktuøe na rány, odøeniny, opuchliny, krevní podlitiny apod. Vnitønì pùsobí na krevní tlak a dìlohu. Ve vìtších dávkách je jedovatá. Pouze na lékaøský pøedpis !

 

Proskurník lékaøský

Sbírá se koøen a listy .Obsahují hlavnì sliz, škrob, cukry, pektin; listy obsahují i silici. Drogy zmíròují dráždìní sliznic, pùsobí protizánìtlivì a tvoøí proto složku pøípravkù proti zánìtùm krku, hrtanu, prùdušek, a to i zevnì. Bìžná jednotlivá dávka koøenu na macerat je 0,5 g; u listu na nálev nebo odvar je 1,5 g.

 

Prùtržník lysý

Sbírá se kvetoucí na, a to i z pøíbuzného rodu (prùtržník chlupatý). Obsahuje hlavnì saponiny, flavonoidy a kumariny.Vyznaèuje se dezinfekèním, diuretickým a spasmolytickým pùsobením na moèové cesty. Napomáhá také látkové výmìnì.Jednotlivá dávka na odvar je I ,5 g.

 

Prvosenka jarní

Sbírá se oddenek i s koøeny a kvìt .Hlavní obsahové látky tvoøí saponiny a silice. Drogy, zejména oddenek, mají výrazný expektoraèní úèinek; jednotlivá dávka na odvar je 0,2 g. V expektoraèních èajích se obvykle uplatòuje kvìt a z koøenu se izolují èisté saponiny, které se prùmyslovì zpracovávají do pastilek, kapek apod.

 

Pøeslièka rolní

Sbírají se neplodné zelené letní stvoly, které obsahují hlavnì kyselinu køemièitou, saponin a flavonoidy. Droga pùsobí diureticky. Bìžná denní dávka drogy je 4 èajové lžièky na nálev, obvykle se pøidává do moèopudných a urologických èajù, popø. do pomocných èajù pøi tuberkulóze.

 

Pukléøka islandská

Sbírá se celá stélka .Obsahuje zejména sliz, hoøèiny, pektin  a lišejníkové kyseliny. Uplatòuje se hlavnì v prsních èajích, ale i pøi nechutenství, katarech a jako posilující prostøedek. Jednotlivá dávka je 1 ,5 g na odvar, pro vyluhování zejména hoøèin se dìlá nálev. V lidovém léèitelství se užívá pøi plicní tuberkulóze. Lišejníkové kyseliny mají významné antibakteriální úèinky.

 

Puškvorec obecný

Pøedmìtem sbìru je oddenek, který se nìkdy vykupuje oloupaný. Obsahuje hlavnì silici a hoøèiny.Uplatòuje se zejména jako amarum – aromatikum pøi žaludeèních potížích, nechutenství, nedostateèné tvorbì žaludeèních šáv apod. Bìžná dávka je 2 èajové lžièky na sklenici vody. Droga se 1/2 hodiny maceruje a potom krátce povaøí. Èastìji se užívá jako složka žaludeèních èajù než samostatnì. Pøidává se také do koupelí.

 

Pýr plazivý

Z rostliny se sbírají pouze oddenky .Hlavní obsahové látky tvoøí cukry, sliz, silice s antibioticky pùsobící složkou a glukosid vanilorosid. Obsah saponinù je problematický. Droga má metabolický úèinek na organismus. Dávkuje se jedna polévková lžíce na nálev. Je oblíbená zejména v èajových smìsích.

 

Rojovník bahenní

Nìkdy se sbírá kvetoucí na .Obsahuje hlavnì silici, tøísloviny a hoøèiny. Pùsobí slabì expektoraènì, zevnì proti zánìtùm – antiflogisticky. Kdysi se hojnì uplatòoval pøi revmatismu (denní dávka: plná èajová lžièka na nálev nebo macerát).

 

Rosnatka okrouhlolistá

Pøedmìtem sbìru jsou kvetoucí stvoly s pøízemními listy .Obsahují zejména enzymy, naftochinony, flavonoidy a tøísloviny. Droga má významný expektoraèní (proti èernému kašli) a spasmolytický úèinek, pùsobí též proti vysokému krevnímu tlaku.

 

+ Rulík zlomocný

Sbírají se listy a koøen .Celá rostlina obsahuje prudce jedovaté alkaloidy (nejznámìjší je atropin, hyoscyamin a skopolamin), které pùsobí silnì zejména na ústøední nervový systém. V prùmìrných dávkách mají však významné léèivé úèinky, a proto tvoøí složku mnoha prùmyslovì vyrábìných pøípravkù, které mùže pøedepsat pouze lékaø.

 

Rùže šípková

Sbírají se plody – šípky, pouze nìkdy se vyžadují i jejich semena .Hlavnì obsahovou látku tvoøí vitamin C, cukry, ovocné kyseliny , pektin, popø. – tøísloviny – Šípky se uplatòují všude tam, kde je nutno zajistit pøísun vitaminu C . Jeho obsah však varem delším než 10 minut, podobnì jako pøi odstavení hotového nápoje, silnì klesá. Bìžná dávka je asi 15 g na 1/2 litru vody.

 

Øebøíèek obecný

Sbírá se kvetoucí na nebo kvìty . Obsahuje úèinné hoøèiny a silici (podobá se silici heømánku). Drogy se uplatòují zejména jako amaro-tonikum pøi žaludeèních a støevních onemocnìních (bìžná dávka je 2 èajové lžièky na šálek), proti plynatosti (karminativum), na zvýšení tvorby žluèi (cholagogum), v lidovém léèitelství i proti krvácení a jako metabolikum.

 

Øepík lékaøský

Sbírá se kvetoucí na .Obsahuje hlavnì tøísloviny, hoøèiny a silici. Zvyšuje tvorbu žluèi a pùsobí svíravì – adstringentnì. Užívá se pøi støevních a žaludeèních obtížích a pøi chorobách žluèníku. Bìžná dávka je jedna èajová lžièka na šálek nálevu. Droga obvykle tvoøí složku žluèníkových a žaludeèních èajù. V lidovém léèitelství se používá i zevnì pøi zánìtech.

 

Sléz lesní

Sbírají se mladé listy a kvìt .Obsahují sliz a tøísloviny.Uplatòují se pøi katarech horních cest dýchacích, pøi zánìtech a na zmìkèení opuchlin. Jednotlivá dávka na nálev nebo odvar je 1,5 g. Zevnì se používá na obklady, na omývání vøedù, do kloktadel apod.

 

Slivoò trnka

Farmacie používá nejèastìji kvìty, zøídka plody. Kvìty obsahují pøedevším flavonové glykosidy a kyanogenní glykosid, plody tøísloviny, cukry, barviva a vitamin C, popø. i kyseliny. Zápar z kvìtù (2 èajové lžièky na sklenici vody – 1 – 2 krát dennì) pùsobí mírnì laxativnì, uplatòuje se i pøi chorobách z prochladnutí; sirup pøipravený z plodù se nìkdy používá jako korigens.

 

Smetanka lékaøská

Nejèastìji se sbírá koøen nebo na, popø. nekvetoucí rostlina i s koøenem. Významné obsahové látky tvoøí hoøèiny a v koøeni rezervní inulin. Drogy slouží ke zvýšení sekrece žaludeèních šáv (amarum) a žluèníku (cholagogum). Bìžná dávka koøene s natí je 2 èajové lžièky jednorázovì. Koøen slouží i k izolaci inulinu a pøi výrobì kávovin.

 

Smil píseèný

Sbírají se kvìtní úbory .Obsahují zejména hoøèiny, silici, flavonoidy a další, ne zcela ještì prozkoumané látky. Droga pùsobí žluèopudnì, diureticky a napomáhá celkovému metabolismu. Bìžná dávka je 2 èajové lžièky na šálek.

 

Sporýš lékaøský

Sbírá se kvetoucí na .Obsahuje zejména glykosidy ,silici, tøísloviny. hoøèiny a blíže neznámé látky. Droga se v lidovém léèitelství èasto používá ke zvýšení tvorby mateøského mléka, pøi nepravidelné menstruaci,  pøi chorobách moèových cest,  poruchách trávení, nervové vyèerpanosti aj. Droga vzhledem k obsahu ,specifických glykosidù není internì celkem neškodná.

 

Svìtlík lékaøský

Sbírá se kvetoucí na , obsahující tøísloviny, hoøèiny, silici, glykosid aukubin, a jak vyplývá už z názvu rostliny, uplatòuje se (zejména v lidovém léèitelství) pøi oèních onemocnìních, na obklady pøi jeèném zrnu, kde se obyèejnì kombinuje s heømánkem, pøi zrakové únavì apod.Podporuje prý však i tvorbu kyseliny žaludeèní, prospívá játrùm apod. Bìžná denní dávka je 3 èajové lžièky na nálev.

 

Svlaèec rolní

Z rostliny se sbírá koøen nebo kvetoucí na. Podstatné obsahové látky jsou glykosidicky vázané živice, alkaloidy; další látky nejsou zatím vcelku prozkoumané. Drogy mají laxativní a údajnì i metabolické, žluèopudné a moèopudné úèinky;snižují rovnìž horeèku.

 

Šalvìj lékaøská

Sbírají se listy v dobì kvìtu rostliny. resp. na .Obsahuje silici, tøísloviny, hoøèiny (s antibioticky úèinným laktonem), triterpeny a blíže neznámé látky. Uplatòuje se pøi nadmìrném pocení, na snížení sekrece mléka, jako spazmolytikum a zevnì jako adstringens a dezinficiens. Jednotlivá dávka na nálev je 1,5 g, na vyplachování úst   2,5 g. Tvoøí èastou složku èajù.

 

Truskavec ptaèí

Sbírá se kvetoucí .Obsahuje hlavnì køemièitany, sliz a saponiny. Má slabý expektoraèní, dezinfekèní, moèopudný a adstringentní úèinek. Denní dávka je 2 – 3 èajové lžièky na nálev. Je domnìnka, že vyplavuje písek a drobné kaménky z moèových cest. V poslední dobì se pøidává i do pomocných èajù pøi cukrovce.

 

Tøezalka teèkovaná

Sbírají se kvetoucí vrcholy nebo pouze kvìty .Obsahují hlavnì tøísloviny, barviva a silici. Droga pùsobí adstringentnì, proti zánìtùm (vnitønì i zevnì), útlumovì, žluèopudnì a moèopudnì. Jednorázová dávka na odvar nebo nálev je I ,5 g.V lidovém léèitelství je oblíbená zejména pøi chorobách žluèníku a jater.

 

Tužebník jilmový

Sbírají se kvìty .Obsahují zejména glykosid gualterin a silici. Droga je zdrojem rostlinného salicylátu (podobnì jako kùra vrb) a uplatòuje se proto jako pomocný lék pøi revmatických onemocnìních a v terapii chøipky. Bìžná denní dávka je I – 2 lžièky na macerát. Kvìt se obvykle dává do èajù na pocení .

 

Vachta trojlistá

V dobì kvìtu rostliny se sbírají listy s krátkým øapíkem. Obsahují hlavnì hoøèiny a tøísloviny. Pùsobí jako amarum- stomachikum. Jednotlivá dávka na odvar nebo nálev je 0,5 g. Tvoøí èastou složku hoøkých èajù. Dávky se nedoporuèuje zvyšovat; droga se nepodává tìhotným ženám.

 

Violka trojbarevná

Sbírá se kvetoucí na. Obsahuje hlavnì saponiny a flavonoidy. Uplatòuje se pøedevším jako metabolikum pøi vyrážkách, akné, ekzémech apod., jako pomocný lék (adjuvans) v dávce 2 èajové lžièky na nálev dennì. Lidové indikace jsou znaènì širší (jako všeobecnì pro saponinovou drogu). Droga se neužívá ve vyšších dávkách a chronicky !

 

Violka vonná

Vykopávají se oddenky, které obsahují pøedevším saponiny, glykosidy a silice. Droga úèinkuje mírnì expektoraènì, moèopudnì a metabolicky.Používá se hlavnì pøi chorobách dýchacích cest a pøi revmatismu. Obvykle se pøipravuje odvar (2 g na 170 ml vody), který se sladí sirupem a pije po lžících.

 

+ Vlaštovièník vìtší

Sbírá se kvetoucí na a nìkdy koøen. Obì èásti obsahují toxické alkaloidy podobné opiovým; pùsobí významnì antibakteriálnì. Droga tvoøí složku žluèníkových èajù, v poslední dobì se používá pøi kožní tuberkulóze. Pøisuzují se jí i urèité protirakovinové úèinky. Obvykle se zpracovává èerstvá. Pouze na lékaøský pøedpis.

 

+ Vratiè obecný

Sbírají se úbory bez stopek a nìkdy na . Hlavní obsahovou látku tvoøí silice s jedovatým tujonem a hoøèiny. Varujeme pøed lidovými recepturami s vratièem (zejména proti støevním parazitùm a jako stomachikum, popø. pøi menstruaèních poruchách). Drogu a její pøípravky mùže pøedepsat pouze lékaø!

 

Vrba bílá

Sbírá se kùra. Obsahuje pøedevším tøísloviny, fenolové glykosidy, flavonoidy a pùsobí antipyreticky (snižuje horeèku), antirevmaticky a slabì analgeticky. Její bìžná denní dávka je jedna èajová lžièka na macerát.

 

Yzop lékaøský

Sbírají se kvetoucí olistìné vrcholky, které obsahují zejména silici, tøísloviny a flavonoidy. Droga pøíznivì pùsobí pøi nepøíjemném noèním pocení, pøi zánìtech moèových cest, prùdušek, pøi astmatu, jako posilující nápoj pro starší lidí; v domácnosti se uplatòuje i jako koøení. Její bìžná dávka je 2 èajové lžièky na nálev. Silice ve vyšších dávkách vyvolává køeèe.

 

Zbìhovec plazivý

Na zaèátku kvetení se sbírá na, významná svým obsahem tøíslovin a silice, jinak není prozkoumána. Droga tvoøí nìkdy složku pøípravkù užívaných pøi chorobách žluèníku. jater a žaludku. Sama se uplatòuje málo. nìkdy v lidovém léèitelství pøi plicních onemocnìních, u jaterních onemocnìní nebo jako metabolikum .

 

Zemìdým lékaøský

Sbírá se kvetoucí na obsahující zejména toxické alkaloidy a hoøèiny; ostatní látky nejsou zatím prozkoumány. Droga má slabý projímavý, moèopudný a stomachický úèinek, o kterém se v lidovém léèitelství øíká, že »proèišuje krev« . V pøimìøených dávkách nemá žádné nepøíjemné vedlejší úèinky, ale vyšší dávky ovlivòují nepøíznivì dýchání, a proto se mùže užívat pouze na doporuèení lékaøe.

 

Zemìžluè menší

Sbírá se kvetoucí na .Hlavní obsahové látky jsou hoøèiny a malé množství silice. Droga pùsobí jako stomachikum (podobnì jako koøen hoøce, ale o nìco slabìji) a zvyšuje vyluèování žluèi. Jednorázová dávka je 1 g na nálev nebo odvar. Uplatòuje se zejména v žaludeèních a žluèníkových èajích.