Rozchodník prudký

Rozchodník prudký

Sedum acre

 

Øád: lomikámenovité (Saxifragales)

Èeleï: tlusticovité (Crassulaceae)

 

Vytrvalá, trsnatá, 5 – 15 cm vysoká bylina s tenkým, bohatì vìtveným oddenkem. Lodyhy vystoupavé, jalové, hustì støechovitì listnaté, kvetoucí jsou øidèeji listnaté. Listy široce vejèité, oblé, hladké, tupé, pøisedlé, ostøe palèivé chuti. Vijanovitá kvìtenství chudá; kvìty krátce stopkaté, koruny žluté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste dost hojnì na výslunných stráních, skálách, písèinách, mezích a chudých pùdách od nížin po podhùøí. Jedovatá šáva je obzvl᚝ nebezpeèná pro oèi! Èasto se pìstuje v zahradách pro ozdobu rozchodník pochybný (S. spurium), pùvodem z Kavkazu, s èervenými, zøídka žlutými nebo bílými korunami.