Rozchodník veliký

Rozchodník veliký

Sedum telephium

syn. Hylotelephium maximum, rozchodníkovec nejvìtší

Øád: lomikámenovité (Saxifragales)

Èeleï: tlusticovité (Crassulaceae)

 

Vytrvalá bylina s tlustým koøenem a pøímými, až pøes pùl metru vysokými dužnatými sivozelenými lodyhami. Listy ploché, témìø okrouhlé až elipsovitì podlouhlé, zubaté, širokou spodinou pøisedlé, støídavé, vstøícné nebo po tøech v pøeslenech, dužnaté, zpravidla sivozelené. Vrcholiènatá kvìtenství bohatá; kvìty pìtièetné, koruny svìtle žlutozelené, øidèeji rùžové až purpurové. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na skálách, mezích, kamenitých stráních, zdech a pøi okrajích suchých lesù od nížin do hor.