Rozrazil klasnatý

Rozrazil klasnatý

Veronica spicata

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Vytrvalá, až pøes 40 cm vysoká, pýøitá, nahoøe žláznatá bylina. Listy vstøícné, elipsovité, tupé, pilovitì vroubkované, ke špièce celokrajné. Kvìty v hustých a bohatých koncových hroznech; koruny modré nebo nafialovìle modré. Tobolky obsrdèité, žláznaté. Kvete od èervna do srpna. Roste dost hojnì na výslunných stráních, pastvinách a mezích z nížin do podhùøí, hlavnì v teplejších oblastech. Pøíbuzný rozrazil dlouholistý (V. longifolia) má listy špièaté, až ke špièce ostøe pilovité a roste roztroušenì až vzácnì na vlhkých loukách a v pobøežních houštinách.