Rozrazil lékařský

Rozrazil lékaøský

Veronica officinalis

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Vytrvalá, až pøes ètvrt metru vysoká bylina. Lodyhy stejnomìrnì chlupaté, poléhavé, koøenující, koncem vystoupavé. Listy jemnì pilovité, vejèité nebo podlouhle vejèité, krátce øapíkaté. Hrozny bohaté, kvìty bledì fialové až modrofialové. Tobolky obsrdèité, žláznaté. Kvete od èervna do srpna. Roste v sušších jehliènatých lesích, na pasekách a na vøesovištích. Rovnìž hojný zdomácnìlý rozrazil perský (V. persica) má stopky delší, než jsou vejèité vroubkované listy, a koruny modré, v jícnu žlutavé.