Rulík zlomocný

Rulík zlomocný

Atropa bella-donna

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: lilkovité (Solanaceae)

Vytrvalá, žláznatì pýøitá, až 150 cm vysoká bylina. Lodyhy tlusté, pøímé a vìtvené. Listy støídavé, v kvìtenství zdánlivì vstøícné a nestejnì velké, vejèité až elipsovité, celokrajné, pýøité. Kvìty nicí, zdánlivì úžlabní, jednotlivé, stopkaté, pìtièetné; koruny válcovitì zvonkovité, vnì hnìdì fialové, uvnitø šedožluté, èervenavì mramorované, cípy ohrnuté. Bobule èerné; kalich za plodu hvìzdicovitì zvelièelý. Nebezpeènì jedovaté plody se dají snadno zamìnit s jedlými plody jiných rostlin. Rostlina je jedovatá ve všech èástech. Kvete od èervna do srpna. Roste roztroušenì na pasekách a pøi okrajích lesù od pahorkatin do podhùøí.