Ryzec pravý

Ryzec pravý

Lactarius deliciosus

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: holubinkovité (Rossulaceae)

 

Mladé plodnice s kloboukem sklenutým, v dospìlosti rozvinutým, ve støedu vmáèklým, èervenooranžovým, zpravidla s nìkolika soustøednými tmavšími, vìtšinou nazelenalými kruhy. Dužnina na øezu roní oranžové mléko, lupeny omaèkáváním zelenají. Roste hlavnì na podzim na travnatých místech v jehliènatých lesích, pøedevším v mladých smrèinách. Sbírá se pøedevším k nakládání do octa pro výraznou koøennou chu. Stìží mùže být zamìnìn s nejedlým ryzcem kravským (L. torminosus), který roní mléko bílé a roste nejèastìji pod bøízami. Ryzce jsou podobnì jako lišky velmi citlivé na zhoršení životního prostøedí pøedevším vlivem kyselých dešù, takže dnes místy ryzec pravý zcela vymizel.