Sírovec lutooranový

Sírovec žlutooranžový

Laetiporus sulphureus

syn. Grifola sulphurea

Øád: houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: chorošovité (Polyporaceae)

 

Plodnice jsou masité, v mládí šavnaté, pozdìji tuhé a køehce drobivé. Klobouk pøirùstá ke stromu bokem, obvykle v bohatých trsech hustì nad sebou. Mladé plodnice jsou svítivì sírovì žluté, dospìlé až oranžové, staré zahnìdlé. Roste hojnì na paøezech, vìtvích a kmenech listnatých stromù nejen v lesích, ale i v parcích a zahradách. Plodnice jsou v mládí poživatelné, ale pro nakysle døevovou chu málo vhodné.