Sadec konopáč

Sadec konopáè

Eupatorium cannabinum

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá bylina, statná, až 150 cm vysoká. Lodyhy pøímé, bohatì listnaté. Listy krátce øapíkaté, vstøícné, dlanitì troj- až pìtiseèné; úkrojky obkopinaté, pilovitì zubaté. Kvìtenství bohaté, úbory drobné, chudokvìté, zákrovy úzce válcovité. Koruny naèervenalé, rùžovì fialové, vzácnì bílé, trubkovité, pìticípé; bradaviènaté nažky chmýrnaté. Kvete od èervence do záøí. Roste ve vlhkých lesích, pobøežních køovinách, v pøíkopech a na pasekách od nížin do hor.