Salvìj pøeslenitá

Salvìj pøeslenitá

Salvia verticillata

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá bylina, až pøes pùl metru vysoká, chlupatá. Pøízemní listy za kvìtu již zaschlé, lodyžní øapíkaté, nejvyšší témìø pøisedlé, srdèité až trojboké, zubatì vroubkované, èasto ouškaté. Kvìtenství bohatá; kvìty fialové, zøídka bìlavé nebo narùžovìlé. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na mezích, stráních, podél cest a na náspech v nižších polohách teplejších oblastí. Domácí šalvìj hajní (S. nemorosa) má kvìty modrofialové, lichopøesleny chudokvìté, listy vejèitì kopinaté a listeny nafialovìlé.