Samorostlík klasnatý

Samorostlík klasnatý

Actaea spicata

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Vytrvalá jedovatá bylina s nepøíjemnì páchnoucími pøímými, nevìtvenými, 30 – 60 cm vysokými lodyhami. Pøízemní listy dvou- až trojèetnì zpeøené, lísteèky vejèité, zašpièatìlé, zubaté. Drobné kvìty žlutavì bílé, v dlouze stopkatých hroznech. Plod èerná lesklá bobule. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste ve stinných listnatých lesích od pahorkatin do hor, v nížinách jen vzácnì.