Sasanka narcisokvětá

Sasanka narcisokvìtá

Anemone narcissiflora

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Bylina s lodyhou až 40 cm vysokou, chlupatou, vícekvìtou. Pøízemní listy s èepelí dlanitì troj- až pìtidílnou; úkrojky široce trojboké, hluboce zastøihovanì dìlené. Hluboce zubaté listeny ve zpravidla pìtièlenném pøeslenu. Kvìty v chudém okolíku, stopkaté, pøímé; okvìtní lístky bílé, vnì zpravidla nafialovìlé. Nažky lysé. Kvete od kvìtna do èervence. Roste na horských nivách od Krkonoš a Jeseníkù až po celé Karpaty. Je to rostlina pøísnì chránìná.