Sedmikráska obecná

Sedmikráska obecná

Bellis perennis

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá bylina, až 15 cm vysoká. Listy v pøízemní rùžici, podlouhle obvejèité až kopisovité, vroubkovanì pilovité. Stvoly pøímé, jednoúborné. Lùžko úboru kuželovité, duté, zákrovní listeny kopinaté, tupé, vpøedu brvité. Støedové kvìty trubkovité, žluté, okrajové jazykovité, bílé nebo rùžové, èasto zevnì èervenì nabìhlé. Kvete od bøezna do listopadu. Roste velmi hojnì až obecnì na travnatých místech od nížin do hor, známá jako “chudobka”. Také se pìstuje pro ozdobu, èasto s témìø všemi kvìty jazykovitými a v prùmìru až pøes 5 cm velkými.