Silenka bezlodyžná

Silenka bezlodyžná

Silene acaulis

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Vytrvalá rostlina, polštáøovitá, hustì trsnatá, s vìtveným oddenkem a èetnými, jen 2 – 4 cm vysokými, jednokvìtými, èasto jen hustì listnatými lodyhami. Listy èárkovité, špièaté, pøisedlé, odstálé. Kvìty jednotlivé, témìø pøisedlé nebo na kratièkých vzpøímených stopkách. Kalichy úzce zvonkovité, korunní lístky záøivì až temnì rùžové; tobolky stopkaté, vejèité. Kvete od èervna do záøí. Roste na kamenitých holích, suových svazích a skálách nad lesní hranicí v Alpách a Karpatech.